Projekto "Kokybės krepšelis" veikla

Informacija apie projektą „Kokybės krepšelis“ https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis 

Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija  dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.
Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. 
Įgyvendinant veiklos tobulinimo planą įvykdytos šios veiklos:
2020 m. spalio 27-28 dienomis vyko mokytojų mokymai: „Virtualios mokymosi aplinkos Google Clasroom naudojimo pagrindai“. Kvalifikaciją tobulino 40 mokytojų. Šiai veiklai įgyvendinti panaudota 1240 eurų. Mokytojai sėkmingai dirba šioje platformoje.
Įsigyta EMA licencija. Naudosis 115  5-8 klasių mokinių  ir 14 mokytojų. Šiai veiklai įgyvendinti iš kokybės krepšelio  panaudota 915 eurų.
Sudarytos sąlygos mokinių konsultavimui. Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu. Šiai veiklai įgyvendinti  naudojamos valandos iš gimnazijos ugdymo plano.  

Vykdant Veiklos tobulinimo plano uždavinius, mokytojai nuolat tobulina savo kompetencijas naujų  informacinių  priemonių, virtualių  ugdymo aplinkų bei skaitmeninių įrankių naudojimo klausimais. Vyksta kolegialus mokytojų mokymasis, dalijimasis patirtimi. Gruodžio 1 dieną surengėme  metodinį mokytojų užsiėmimą „Classroom platformos panaudojimo mišriam mokymuisi praktiniai aspektai“. Penkios mokytojos parengė pranešimus ir pristatymus. Buvo pristatytos temos : „Grįžtamojo ryšio galimybės Classroom platformoje“ (lietuvių k. mokytoja metodininkė Danutė Skiauterienė), „E-turinio panaudojimas mokinių motyvacijai didinti“ (lietuvių k. vyr. mokytoja Daiva Sankovskienė), „Mokinių informacinio raštingumo gebėjimų ugdymas dirbant Classroom platformoje“ (lietuvių k. vyr. mokytoja Svetlana Valiukienė), „Integruoto IT ir geografijos projekto „Europos-Azijos valstybės“ vykdymas Classroom platformoje“ (geografijos vyr. mokytoja Karina Jusevič ir IT vyr. mokytoja Jolanta Andrukonienė). 

Vykdant Veiklos tobulinimo plano uždavinius įsigijome eksperimentų rinkinį „ Jėga ir judėjimas gamtoje ir technologijose“ 5-8 klasių mokiniams. Tam buvo panaudota 4399,16 eurų. Taip pat biologijos kabinetui įsigijome interaktyvų ekraną su 12 mėnesių programine įranga. ( 3200 eurų). Už kanceliarinėms prekėms skirtas lėšas įsigijome mobilius konferencinius stovus su priedais. ( 802,48 eurų). 
Mokytojai nuolat tobulina savo kompetencijas nuotolinio ugdymo organizavimo klausimais. Metodinė taryba organizavo metodinį užsiėmimą ,,Nuotolinio mokymo (si) įtaka pamokos struktūrai“. Užsiėmimo metu buvo pristatyti keturi pranešimai: ,, Pamokos uždavinys ir jo įgyvendinimas lietuvių kalbos pamokose 5 klasėje“, ,,EMA sistemos panaudojimas vertinimui ir įsivertinimui“, ,, Matematikos pamokos struktūros pritaikymas nuotolinio mokymosi aplinkai“, ,,Klasės valandėlių ypatumai dirbant nuotoliniu būdu“.
 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.10 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.40