Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

 • Gimnazijos tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
 • Gimnazijos taryba renkama 2 metams.

Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos tarybą sudaro

Mokytojų atstovai:
V. Titko, K. Jusevič, O. Zapasnik, A. Turovska, I. Staševska,

Mokinių  atstovai:

Raimond Bartos 11a
Sylvija Doda 11b
Ilona Jagelo 10b

Sebastian Butrim 10a

Milita Titko 9b

Tėvų  atstovai:

J. Jurgelevič, R. Davsevičienė, M. Bogdiun, K. Vereško, R. Titko

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, ugdymo planą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles,  ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
3. 09.55 - 10.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.10 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.40