Reorganizavimo sąlygos

 • Paskelbė : Ana Korkut
 • Paskelbta: 2022-05-10
 • Kategorija: Aktualijos

PATVIRTINTA
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. gegužės __ d. sprendimu Nr. T-

ŠALČININKŲ R. DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJOS 
SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau - Aprašas) nustato Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos, eigą.
2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95-2.96 straipsniais, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4, 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalimis ir 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, įgyvendindama Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šalčininkų  rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-828 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-601 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. T 859 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Dainavos pagrindinę mokyklą“.

II SKYRIUS
REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:
3.1. įstaigos pavadinimas – Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla;
3.2. juridinio asmens kodas – 291414080;
3.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
3.4. buveinė – Sodų g. 74, Dainavos k., Šalčininkų rajonas;
3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registras.
4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:
4.1. įstaigos pavadinimas – Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija;
4.2. juridinio asmens kodas – 191416098;
4.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
4.4. buveinė – Vilniaus g. 81, Eišiškės, Šalčininkų rajonas;
4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registras.

III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

5. Reorganizavimo būdas – prijungimas.
5.1. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla prijungiama prie Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos. 
5.2. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2022 m. rugpjūčio 31d. 
5.3. Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija, kaip juridinis asmuo, tęsia veiklą.
5.4. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla tampa Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos Dainavos skyriumi. Dainavos skyriaus pagrindinės veiklos rūšys po reorganizavimo:
                 5.4.1. ikimokyklinis ugdymas;
                 5.4.2. priešmokyklinis ugdymas;
                 5.4.3. pradinis ugdymas;
                5.4.4. neformalusis ugdymas.
                6. Buveinė – Sodų g. 74, Dainavos k., Šalčininkų rajonas.
 
IV SKYRIUS
TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO MOMENTAS

7. Reorganizavimo terminai:
7.1. reorganizavimo pradžia – reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo diena;
7.2. reorganizavimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.;
7.3. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijai pereina visos reorganizuotos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos.
8. Nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dienos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla įgyja reorganizuojamos įstaigos statusą, o Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija – dalyvaujančios reorganizavime statusą.

V SKYRIUS
PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

9. Po reorganizavimo veikiančios Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

VI SKYRIUS
REORGANIZAVIMO TIKSLAS, SĄLYGOS

10. Reorganizavimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, sudaryti visiems mokiniams vienodas kokybiško ugdymo(si) sąlygas maksimaliai išnaudojant ugdymo plano galimybes ir užtikrinant racionalų ugdymui skirtų lėšų bei mokyklų patalpų panaudojimą.
11. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriaus po reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo įpareigojamas apie tai pranešti raštu visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams ir tiekėjams, nutraukia sutartis ir atsiskaito su paslaugų tiekėjais iki 2022 rugpjūčio 31 d. 
12. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos ir Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos direktoriai ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dieną pateikia Aprašą Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registrui.
13. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos direktorius apie mokyklos reorganizavimą raštu praneša kiekvienam mokiniui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.
14. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos bei Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos administracijos privalo reorganizavimo metu užtikrinti nepertraukiamą, įstaigų nuostatus atitinkančią veiklą.
15. Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos direktorius, neviršydamas Šalčininkų savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, patvirtina Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos pareigybių sąrašą, įstaigos struktūrą, įsigaliosiančius nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 
16. Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos direktoriui sudarius ir patvirtinus Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos pareigybių sąrašą, abiejų įstaigų direktoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įspėja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą ar galimą atleidimą iš darbo, jeigu jie nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis ar jiems nėra pasiūlytos pareigos pagal patvirtintą Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos pareigybių sąrašą.
17. Šalčininkų rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos direktorių apie darbo organizavimo sąlygų pasikeitimą ar apie atleidimą nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

VII SKYRIUS
TURTO INVENTORIZAVIMAS IR PERDAVIMAS

8. Turto įvertinimas ir inventorizavimas:
18.1. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos turto inventorizaciją atlieka Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija; 
18.2. remdamasi inventorizacijos aktu, Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos valdytą ir naudotą turtą Šalčininkų rajono savivaldybė perduoda valdyti, naudoti ir disponuoti Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijai.

VIII SKYRIUS
DOKUMENTŲ IR FINANSINĖS ATSISKAITOMYBĖS PERĖMIMAS

19. Reorganizuojamos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos dokumentai ir archyvas perduodami Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijai teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant perdavimo – priėmimo aktus.
20. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami. 
21. Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos įsipareigojimai Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybai, kreditoriams perduodami Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijai.


Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos 
direktorius
Robert Sliževski

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos
Direktorė
Marijolia Antul
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40