Biblioteka

Darbo grafikas

Darbo dienomis per mokslo metus

Darbo pradžia:           7.45
Pietus:                        12.00-12.30
Darbo pabaiga:           16.15
 

MOKYKLOS BIBLIOTEKA SAVO FONDAIS IR VEIKLA SUDARO SĄLYGAS  SAVARANKIŠKAM  ASMENYBĖS  TOBULĖJIMUI.

Mūsų mokyklos biblioteka tapo atviru švietimo ir informacijos centru, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius ir dalyvaujanti ugdymo procese.     

 • Bibliotekos fondus sudaro daugiau kaip14994 leidiniai, vadovėlių fondą - 13139 egzemplioriai. Kasmet biblioteka aptarnauja daugiau kaip 700 skaitytojų.
 • Bibliotekos informacinę bazę sudaro: 8 kompiuteriai, 2 spausdintuvai, kopijavimo aparatas, televizorius, DVD, video aparatūra, 83 įvairių dalykų mokomosios kompiuterinės programos, vaizdajuostės, garsajuostės, enciklopedijos, žodynai, žinynai, informacinės knygos, grožinė literatūra, periodinė spauda, vadovėliai.
 • Mokyklos biblioteka pilnai aprūpinta vadovėliais.

Mokyklos biblioteka yra neatskiriama mokymo proceso dalimi, todėl atlieka šias pagrindines funkcijas:

 • Palaiko ir plėtoja vaikų skaitymo įpročius ir džiaugsmą skaityti, mokytis ir naudotis biblioteka visą gyvenimą.
 • Vedamos integruotos ir  bibliografinės pamokos, knygų apžvalgos, knygų pristatymai, organizuojamos parodos.
 • Teikia priėjimą prie vietos išteklių, kurie atveria ieškantiems skirtingų idėjų, nuomonių ir patirties.
 • Teikia interneto paslaugas, priėjimą prie knygų fondo, parodų ir spaudos.
 • Organizuoja veiklą, skatinančią kultūrinį ir socialinį sąmoningumą;
 • Organizuoja susitikimus, šventes, minėjimus, vaidinimus.
 • Drauge su pedagogų bendruomene biblioteka ugdo moksleivių socialinius, asmeninius komunikacinius, informacinius gebėjimus.
 • Bibliotekoje vyksta pamokos, disputai, susitikimai.

 Mokyklos biblioteka šiais metais diegia savo bibliotekoje MOBIS programą.

 

DALYKŲ VADOVĖLIAIS GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS, MOKYMO PRIEMONĖMIŲ IR LITERATŪROS ĮSIGIJIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros įsigijimo tvarką (toliau – tvarka) paruošta vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas“, LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368 „Švietimo aprūpinimo standartai“.
II. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ IR
LITERATŪROS ĮSIGIJIMAS
4. Mokykla užsako bendrojo lavinimo dalykų vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą iš vadovėlių duomenų bazės sąrašo.
5. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams įsigyti, mokykla gali įsigyti:
5.1. naujai išleistus ugdymo procesui pritaikytus vadovėlius;
5.2. tęstinius vadovėlius;
5.3. papildyti vadovėlių fondą jau turimais vadovėliais (pasikeitus mokinių skaičiui).
6. Už moksleivių krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms įsigyti, mokykla gali pirkti:
6.1. vadovėlių komplektų dalis (knygas mokytojui, testus, chrestomatijas, skaitinius, uždavinynus);
6.2. mokomąsias skaitmenines priemones (MKP, CD), kompiuterines programas, įrašytas į galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių priemonių sąrašus;
6.3. dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingas darbo, kūrybos, informacines ir vaizdines priemones;
6.4. specialiąsias mokymo priemones (vaizdines, technines, demonstracines, skaitmenines mokymo priemones, žaislus, daiktus, medžiagas, literatūrą ir pratybų sąsiuvinius), parengtas ar pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
6.5. ugdymo procesui reikalingą programinę, mokslo-populiariąją, jaunimo, klasikinę, metodinę literatūrą;
6.6. mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingus baldus ir laboratorinius baldus.
7. Mokinio krepšelio lėšos, skirtos vadovėliams ir mokymo priemonėms, nenaudojamos pratybų sąsiuviniams. Šias priemones mokiniai įsigyja už asmenines lėšas

III. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, LITERATŪROS UŽSAKYMO
IR PRIĖMIMO BŪDAI
8. Mokytojai metodinių grupių susirinkimuose supažindinami su siūlomais užsisakyti vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra bei jų anotacijomis.
9. Metodiniuose grupėse mokytojai aptaria norimus užsakyti vadovėlius, mokymo priemones, literatūrą atsižvelgdami į mokyklos poreikius ir galimybes bei pateikia sąrašą mokyklos bibliotekininkei. 
10. Bibliotekininkė peržiūri mokytojų užsakymus, esamą vadovėlių situaciją ir suderina užsakomų vadovėlių skaičių su skirtu mokinio krepšelio limitu, atsižvelgia į mokyklos ugdymo programų poreikius ir prioritetus ir parengia vadovėlių užsakymų projektą.
11. Mokyklos direktorius tvirtina įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros sąrašus.
12. Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimas vykdomas vadovaujantis supaprastinto viešųjų pirkimų taisyklėmis.
13. Mokykla pasirašo dėl vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros pirkimo-pardavimo sutartis su leidyklomis ir pateikia užsakymus leidėjams (tiekėjams) arba jų įgaliotoms institucijoms, susitaria dėl pristatymo.
14. Apmokėjimas už įsigyjamus vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą paprastai vykdomas išankstiniu apmokėjimu pagal pateiktus dokumentus. Sąskaitos – faktūros gaunamos su leidiniais.
15. Visi gaunami vadovėliai, mokymo priemonės priimami ir patikrinami pagal lydimąjį dokumentą. Radus siuntoje neatitikimų, apie tai iš karto informuojamas leidėjas ar tiekėjas.

IV. VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ FONDO APSKAITA
16. Į vadovėlių ir mokymo priemonių fondą įeina visi vadovėliai, įtraukti į vadovėliu duomenų bazė, vadovėlių komplektų dalys, skaitiniai, uždavinių ir pratimų rinkiniai ir kitos mokymo priemonės. 
17. Bibliotekoje vedama „Visuminės apskaitos knyga“, „Fondo apskaitos kortelė“ ir „Išdavimo–grąžinimo lapas“.
18. Mokslo metų pradžioje arba jų eigoje vadovėliai ir mokymo priemonės išduodami dalykų mokytojams. Mokytojai vadovėlius išdalina mokiniams, o pasibaigus mokslo metams – surenka, patikrina jų būklę. Jei vadovėliai mokslo metų pabaigoje negrąžinami į saugyklą, jų kiekį ir būklę patikrina bibliotekininkė. Apie negrąžintus ir sugadintus vadovėlius informuojama mokyklos bibliotekininkė.
V. VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NURAŠYMAS
19. Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės nurašomos, kai jie netinkami naudoti pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus Galiojančių vadovėlių sąrašus, yra sugadinti arba pamesti. Sugadintų ar pamestų vadovėlių vertė turi būti atlyginta.
20. Netinkamus naudoti vadovėlius ir kitas mokymo priemones nurašo mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija, surašydama nurašymo aktą.
21. Prie akto pridedamas nurašomų vadovėlių sąrašas, kuriame pateikiami duomenys: autorius, pavadinimas, leidimo metai, nurašomų vadovėlių kiekis, kaina, suma.
VI. ATSAKOMYBĖ
22. Už vadovėlių ir kitų mokymo priemonių užsakymą, įsigijimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir išdavimą atsakinga mokyklos bibliotekininkas.
23. Už vadovėlius, išduotus dalyko mokytojams, atsako mokytojas.
24. Mokinys, už pamestą ar sugadintą vadovėlį, nuperka tokį patį arba lygiavertį, reikalingą mokyklai vadovėlį.
25. Palikdamas mokyklą, mokinys privalo atsiskaityti už vadovėlius.
26. Mokinys, išvykdamas mokytis į kitą mokyklą, vadovėlius grąžina mokytojui.

VEIKLA

Mūsų gimnazijos  biblioteka yra neatskiriama mokymo proceso dalimi, vis ieškanti naujų darbo metodų.  Pagrindinis bibliotekos tikslas - būti informacijos judėjimo ir perteikimo centru.

Biblioteka, kartu su  gimnazijos bendruomene stengiasi integruotis į  Lietuvos kultūrinį gyvenimą, aktyviai dalyvaudama įvairiose akcijose, projektuose, konkursuose.

Buvo įgyvendinti šie projektai:

 1. „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“
 2. „Gera knyga dovanu“ - Fundacija  „Į pagalbą Rytų Lenkams“
 3. Dabar dalyvaujame projekte „Knyga kuprinėje“

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“  jau pasibaigė, Eišiškių gimnazijos biblioteka gavo naujus baldus ir įrangą

Dabar mūsų biblioteka yra visiškai modernizuota.

Šiais metais mokiniai, kartu su bibliotekininke dalyvavo respublikinėje akcijoje „Draugauk su knyga. Atrask lietuvišką knygą!“ Dvi gimnazijos mokinės tapo laureatėmis ir kartu su gimnazijos  bibliotekininke buvo pakviestos į baigiamąjį akcijos renginį Vilniuje. Mergaitės buvo apdovanotos  ir ėjo į  Keistuolių teatro pastatytą spektaklį. 

Bibliotekininkės parašyta paraiška, projektui „Metų knygos rinkimai 2010“ buvo išrinkta dalyvavimui projekte. Kaip apdovanojimą biblioteka gavo knygas, kurios  dalyvavo Metų knygos rinkimuose.

Taip pat, kartu su 10 klasės mokiniais  bibliotekininkė realizavo projektą „Bibliotekos EXLIBRIS “. Kiekvienas projekto dalyvis dovanų gavo  knygų ir galėjo vykti į bibliotekininkės organizuotą ekskursiją į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką bei aplankyti Šalčininkų rajono viešąją biblioteką.

Kartu su dalykų mokytojais rengiamos integruotos pamokos.

Mūsų bibliotekoje vedamos bibliografinės pamokos, knygų apžvalgos, knygų pristatymai,organizuojamos parodos. Pagrindinis parodų tikslas: ugdyti visapusišką asmenybę, mokančią jausti grožį, mokančią užjausti draugą, mokančią gražiai bendrauti.- Be viso šito, parodų medžiagą mokytojai sėkmingai panaudoja pamokose. Pavyzdžiui per lietuvių, anglų kalbos pamokas moksleiviai rašo rašinėlius,  apžvalgas, ima intervių.

Mūsų gimnazijoje jau tapo tradicija švęsti „Knygų savaitę“.

Kartu su lietuvių kalbos mokytojomis, biblioteka organizuoja susitikimus su rašytojais. Pas mus viešėjo Juozas Aputis, Jonas Staniulionis, Emilija Legutė, -34-MartynasVainilaitis,Zenė Sadauskaitė.   

Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su klasių vadovais, nes bibliotekos tikslas yra sudominti moksleivius knygų skaitymu, vedamos klasių valandėlės.

Dalykų mokytojai prieš rengdami projektus domisi, kuo galės padėti biblioteka, kokią informaciją galės suteikti. Mokslo metų pradžioje mokytojai dalykininkai atveda mokinius į biblioteką ir prašo suteikti informacijos, kur ir kokią literatūrą galima rasti ir naudotis ruošiantis pamokoms, egzaminams, konkursams, olimpiadoms. 

Gimnazijos biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su darželinukais: kviečia į parodas, rodo pristatymus. Prie bibliotekos veikia lėlių teatras. Kiekvienais metais darželinukams rodome spektaklius.

 Eišiškių gimnazijos biblioteka ne tik vieta, kur galima knygą pasiimti arba grąžinti, bet ir vieta, kurioje galima skaityti, mokytis, tobulėti, atrasti, įdomiai leisti laisvalaikį ir bendrauti..

Visa savo veikla biblioteka integruojasi į ugdymo procesą ir kartu su gimnazijos bendruomene ieško vis naujų bendradarbiavimo būdų.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40