Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

DARBO GRAFIKAS

Antradienis   8.00 - 15.30
Ketvirtadienis  8.00 - 15.30
   

 

Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės
 Ivonos Žemaitienės teikiamos paslaugos
Tikslas:
– Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
– Propaguoti ir ugdyti sveiką gyvenseną, kaip gyvenimo būdą.
 
Uždaviniai:
– Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
– Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
– Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
– Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
 
Sveikatos priežiūros specialistės veikla gimnazijoje:
– Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
– Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose) gimnazijos bendruomenei.
– Vykdo mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
– Padeda mokiniams ugdytis sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
– Remdamasis mokinių sveikatos būklės pažymėjimais padeda kūno kultūros mokytojams sukomplektuoti fizinio ugdymo grupes, informuoja gimnazijos bendruomenę apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose.
– Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrina informaciją ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus pateikia gimnazijos bendruomenei bei teisės aktų nustatyta tvarka kitoms institucijoms.
– Informuoja klasės vadovus (mokytojus) apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų pateiktas rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir priežiūros, kad šios rekomendacijos būtų įgyvendinamos.
– Teikia pirmąją pagalbą.
– Kaupia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, analizuoja, supažindina su ja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
– Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.
– Tvarko medicininius dokumentus.
– Vykdo vaikų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrą (dėl apsikrėtimo utėlėmis ) po rudens, žiemos ir pavasario atostogų ir pagal epidemiologines reikmes.
 

 

​​​​​​​

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40