Paskatinimai ir apdovanojimai

PATVIRTINTA
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos
direktoriaus 2016 m. birželio 16   d.
 įsakymu Nr. V1-41

EIŠIŠKIŲ   GIMNAZIJOS MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Eišiškių  gimnazijos skatinimo aprašas reglamentuoja gimnazijos mokinių, darbuotojų skatinimo priemones ir jų skyrimo tvarką, siekiant teigiamos ugdymosi ar profesinės motyvacijos.

1.2. Gimnazijos mokinių bei darbuotojų skatinimo tikslai:

1.2.1. Siekti teigiamos ugdymosi ar  profesinės motyvacijos bei iniciatyvos;

1.2.2. Įvertinti mokinių ir darbuotojų pasiekimus;

1.2.3. Įvertinti rėmėjų ir kt. asmenų nuopelnus gimnazijai. 

II. SKATINIMO PRIEMONĖS IR JŲ SKYRIMO TVARKA 

2.1. Mokytojų skatinimo priemonės:

2.1.1. žodinė padėka administracijos susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose;

2.1.2.  padėka gimnazijos internetinėje svetainėje;

2.1.3. padėkos raštas;

2.1.4. vienkartinė išmoka;

2.1.5. tarnybinio atlyginimo koeficiento padidinimas; 

2.1.6. teikiamas siūlymas aukštesnėms institucijoms dėl darbuotojo skatinimo. 

2.2. Mokytojų skatinimo tvarka:

Mokytojai skatinami už:

 2.2..1. puikius mokinių mokymosi pasiekimus (ugdytiniai – rajono, šalies, tarptautinių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai; už puikius brandos egzaminų rezultatus);

2.2.2. už kūrybingą ugdymo proceso organizavimą (ugdomųjų projektų, integruotų pamokų, renginių inicijavimą ir įgyvendinimą);

2.2.3. už ilgametę pedagoginę veiklą;

2.2.4. už mokytojų iniciatyvumą, kūrybiškumą, tinkamą pedagoginę pagalbą mokiniui, gerosios patirties sklaidą.

2.2.5. už gimnazijos vardo garsinimą,

2.2.6. už lėšų pritraukimą ( projektai, rėmėjai)

2.2.7. jubiliejaus proga, valstybinių švenčių proga

 

2.3. Skatinimo priemonės mokiniams:

2.3.1. Padėka už dalyvavimą gimnazijos, rajono, šalies olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose, meninėse programose ir projektuose

2.3.2.  Padėka už puikų, labai gerą mokymąsi, lankomumą, elgesį, visuomeninę veiklą. Pasirašo ir teikia gimnazijos direktorius mokslo metų pabaigoje, per paskutinį skambutį.

2.3.3. Padėka  už aktyvią visuomeninę veiklą.

2.3.4. Padėka už I, II, III vietas, laimėtas gimnazijos, rajono, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose.

2.3.5. Pažintinė kelionė geriausiai (puikiai, labai gerai) besimokantiems ir aktyviausiems gimnazijos mokiniams mokslo metų pradžioje ar pabaigoje (dalinis arba visiškas finansavimas pagal gimnazijos galimybes). Siūlo klasės vadovai, dir. pavaduotojai, mokinių savivalda.

2.3.6. Puikiai besimokančius, geriausiai lankančius mokinius pakvietimas į „Pirmūnų šventę“

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40