Priėmimo tvarka

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO TVARKA

Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka

Gimnazija vadovaujasi ,,Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo” pakeitimais nuo 2003 m. gruodžio 24 d. Nr. ĮSAK-1879, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T-695,, Moksleivių priėmimo mokytis į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir gimnazijas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka”.

 1. Moksleiviai į mokyklą priimami pagal gyvenamąją vietą, savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas arba atsižvelgiant į tėvų ar vaikų pageidavimus, jei išsilavinimas, dėstomosios kalbos mokėjimas atitinka priėmimą į ją sąlygas.
  1. 1.1 Į mokyklą, patenkinus aptarnavimo teritorijos gyventojų poreikį, galima priimti mokinius iš kitų teritorijų, neviršijant maksimalaus moksleivių skaičiaus klasėje.
  2. 1.2 Priimant į mokyklą ne aptarnavimo teritorijos moksleivius taikomi šie prioritetai:
   1. Vaikai su negalia;
   2. Našlaičiai;
   3. Invalidų tėvų šeimų vaikai;
   4. Studentų šeimų vaikai;
   5. Broliai, seserys;
   6. Daugiavaikių šeimų vaikai;
   7. Prašymų pateikimo data;
 2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju-jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai subrendęs).
  1. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą – prašymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.
  2. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
  3. Prašymai ir dokumentai į pirmąją klasę, į penktąją ir kitas klases priimami nuo gegužės 15d. iki rugpjūčio 30d. ir mokslo metu.
 3. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
  1. Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą priimami pateikus pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos sutrikimus.
  2. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir   pateikęs direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
 4. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
  1. Stojamieji egzaminai neorganizuojami.
 5.  Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 6. Užsienyje mokysis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento-mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
 7. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami  mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
  1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.
  2. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).
  3. 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
  4. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
 8. Sudarius mokymo sutartį asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla.
  1. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.
  2. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.
 9. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

TVARKA

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokykla vadovaujasi Lietuvos respublikos švietimo ir Šalčininkų rajono savivaldos įstatymais, remiasi švietimo ir mokslo ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu nr. 1080 patvirtintais ikimokyklinės ugdymo įstaigos nuostatais ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir darželių-mokyklų pavyzdine bylų nomenklatūra, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T-696.

II. PRIĖMIMO TVARKA

2. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kai tais kalendoriniais metais jiems sukanka 6 metai. Į priešmokyklinio ugdymo grupę ankščiau gali būti priimtas vaikas tėvų prašymu, ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne ankščiau negu jam sukaks 5 metai. Atsakingų už vaiko teisių apsauga institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas.

3. Į priešmokyklinio ugdymo grupę pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

4. Priimant vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupė:

4.1.  Laikomasi eilės pagal tėvų (vaiko globėjų) prašymo registravimo datą.

4.2.  Prioritetai teikiami:

4.3.  1.specialiųjų poreikių vaikams;

5.3.2.      socialiai remtinų šeimų vaikams;

5.3.3.      socialinės rizikos šeimų vaikams;

5.3.4.      vaikams iš nepilnų šeimų;

5.3.5.      vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

5.3.6.      vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;

5.3.7.      vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

5.3.8.      šeimoms, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;

5.3.9.      vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmosios ar antrosios grupės invalidas;

5.3.10.  priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikams;

5.3.11.  kitais atvejais, numatytais švietimo įstaigos nuostatuose.

III.  PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA

6. Dokumentai dėl priėmimo į mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę priimami iki rugpjūčio 31d.

7. Vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus švietimo įstaigos vadovui prašymą, kuriame nurodoma:

7.1. Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.

7.2. Pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos paslaugos;

7.3. Duomenys ryšiams su tėvais (vaiko globėjais).

8. Prie prašymo pridedami vaiko sveikatos būklės pažymėjimas ir vaiko gimimo liudijimo pažymėjimo kopija bei dokumentai ar jų nuorašai,  patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį bei kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

9. Specialiųjų poreikių vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą.

10. Priešmokyklinio ugdymo grupę komplektuoja švietimo įstaigų vadovas. Grupės sukomplektuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios.

11. Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes registruojami. Tėvų prašymų dėl priėmimo į  priešmokyklines grupes registracijos žurnale. Jame privalo būti šios skiltys:

11.1.  Eilės numeris;

11.2.  Vaiko vardas, pavardė;

11.3.  Namų adresas;

11.4.  Telefono numeris (namų, tėvų darbo);

11.5.   Vaiko gimimo data;

11.6.   Prašymo pateikimo data;

11.7.   Tėvų globėjų parašas;

11.8.   Kada vaikas išbrauktas iš sąrašų.

IV. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

12. Asmens priėmimas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programas įforminamas ugdymo sutartimi iki pirmos ugdymosi dienos. Ugdymo sutartyje aptariami įstaigos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

13. Abu sutarties egzempliorius pasirašo švietimo įstaigos vadovas ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

14. Už vaiko sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

15. Ugdymo sutartis registruojama Ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

16. Sudarius ugdymo sutartį, formuojama asmens byla.

17. Vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami švietimo įstaigų vadovų įsakymu.

18. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka švietimo įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymą, prašymą, įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

19. Vaikų paskirstymas į priešmokyklinio ugdymo grupes įforminamas vadovo įsakymu (- ais).

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40