Dėl nuotolinio ugdymo

 • Paskelbė : Ana Korkut
 • Paskelbta: 2020-03-26
 • Kategorija: Svarbu!

PATVIRTINTA
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos 
2020 m. kovo 22 d.
Direktoriaus įsakymu Nr. V1-24

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDRUOSIOS NUOSTATOS
1.    Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtas padėti gimnazijos bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
2.    Esant coronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu gimnazija gali ugdyti mokinius, nors šis būdas nėra įteisintas gimnazijos nuostatuose.
3.    Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu mokymo sutartys nekeičiamos.
II SKYRIUS
PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU
4.    Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, gimnazija :
4.1.     Įsivertina technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį.
4.2.    Gimnazija naudos šias nuotolinio mokymosi aplinkas:
1.    Mano dienynas
2.    Elektroninis paštas
3.    Gimnazijos svetainė
4.    Facebook
5.    Skype
6.    Messenger
7.    Kitos ryšio priemonės
4.3.Gimnazija įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdu. Gimnazija mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, ieškos galimybių ir būdų problemai išspręsti.
4.4. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių ir jo pavaduotoją, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais.
4.5. paskelbia gimnazijos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai gali kreiptis dėl techninės pagalbos.
4.6. pedagoginiai pasitarimai gimnazijoje bus rengiami nuotoliniu būdu per Mano dienyną ir elektroninį paštą.
4.7. mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir pamokų tvarkaraštį.
4.8. mokytojai teikia teorinę ir kitą ugdymuisi reikalingą medžiagą ar informaciją, skiria mokymosi užduotis, numato kada ir kokiu būdu mokinys gali kreiptis dėl mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai.
4.9. mokytojai tokiu pačiu būdu organizuoja nuotolinį mokymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
4.10. paskelbia gimnazijos interneto svetainėje švietimo pagalbos specialistų kontaktinę informaciją.

III. NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS
5.    Mokytojai ir mokiniai turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų.
6.    Mokymo medžiaga gali būti popierinė ( vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turi būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.
7.     Mokytojai gali sukurti aplinką ( pav. uždara grupė Facebook), kurioje visi būtų kviečiami dalintis patirtimi.
8.    Rekomenduojama sekti Švietimo , mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo , mokinių mokymo nuotoliniu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.

IV. REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA
    9. Organizuojant nuotolinį mokymą, gimnazija įvertina jau taikomas informacines sistemas ir (ar) virtualias aplinkas.
10. Ugdymo programoms įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turimu:
10.1 Emokykla  ( http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;
10.2 Ugdymo sodas  (http://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojais ir tėvams;
10.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);
10.4 brandos egzaminų, pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/ , https://egzaminai.lt/692/ , http://egzaminai.lt/610/).  
11. Nuorodos į kitą metodinę medžiagą nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis). 
12. Rekomenduojama taip naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.
13. Rekomenduojama susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, geraja patirtimi. Lietuvoje yra mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą rasti adresu http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni. 
14.  Siūloma kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti patirtimi ir pasirengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo paskaitų kambarių naudotojų vadovus ir pan.
15. Siūloma naudotis atvirtaisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy (http://www.khanacademy.org/), „European Schoolnet“  (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų (http://lrefoschools.eun.org/web/guest, https://wwwschooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm ir kr.)


 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40